نبض جنگل

میمون شجاع، کنجکاو و فیل مهربان ما در جنگل با هم زندگی می کنند، درست همانطور که کودکان آن را تصور می کنند: یک زمین بازی، قارچ ترامپولین برای پرش و ...

خانوادگی انیمیشن خارجی
ژانر
خانوادگی ، انیمیشن ، خارجی
رده سنی
سال ساخت
2003
IMDB
8

میمون شجاع، کنجکاو و فیل مهربان ما در جنگل با هم زندگی می کنند، درست همانطور که کودکان آن را تصور می کنند: یک زمین بازی، قارچ ترامپولین برای پرش و ...
Each short episode is divided into two segments - The first part involves wordless slapstick comedy among four safari explorers which introduces an animal. The second part shows (another wordless) adventure of the animal previously seen.

نظرات